Regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sprzedawcą materiału szkoleniowego jest SDC SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Poznaniu ul. Ceglana 3/55, 61-001 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000580625, REGON 362742764, NIP 7773254982 email: biuro@marketingpolityczny.com.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia umowy sprzedaży na odległość, drogą elektroniczną, której przedmiotem jest materiał szkoleniowy – nagranie video publikowane na platformie YouTube.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są oparte o następujące regulacje prawne:
 1. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 2. ustawa o prawach konsumenta
 3. Kodeks Cywilny
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z cyberzagrożeniami, z których 15 najważniejszych poznać można na stronie: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/15-glownych-cyberzagrozen–raport-enisa
 1. DEFINICJE
 1. Usługa wykonywana drogą elektroniczną – usługa wykonana bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną
 3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem sprzedaży jest dostęp (link) do materiału video zamieszczonego na platformie YouTube zawierającego materiał szkoleniowy na wybrany przez Usługobiorcę temat, spośród tematów wskazanych na stronie https://szkolenia.marketingpolityczny.com.pl
 2. W celu zawarcia umowy Usługobiorca wypełnia formularz na stronie https://szkolenia.marketingpolityczny.com.pl/zamowienia/ oraz dokonuje zapłaty ceny na rachunek bankowy wskazany w mailu z potwierdzeniem zamówienia.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu i złożenie oświadczenia (na formularzu) o zgodzie na spełnienie świadczenia i akceptację, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Usługobiorca utraci prawo odstąpienia od umowy
 4. Materiał video jest udostępniony na platformie YouTube na okres emisji na platformie YouTube nie krótszy niż dwa miesiące od dnia przesłania Usługobiorcy linku do Usługobiorcy.
 5. Warunkiem technicznym realizacji usługi jest korzystanie przez Usługobiorcę z usługi Gmail (link może być przesłany wyłącznie na konto Gmail) oraz korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej lub aplikacji YouTube.
 6. Link do materiału video zostanie przesłany w terminie 24 godzin od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego lub otrzymania od Usługobiorcy potwierdzenia dokonania przelewu na adres: biuro@marketingpolityczny.com.pl.
 7. Podana w zamówieniu cena jest kwotą brutto.
 8. Na życzenie Usługobiorcy wystawiona zostanie faktura VAT na dane podane przed wykonaniem Usługi, bez podpisu odbiorcy i przesłana drogą elektroniczną na adres email podany celem realizacji usługi.
 9. Materiały szkoleniowe objęte są ochroną prawną i prawami autorskimi – Usługobiorca nie ma prawa do ich dalszego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Z uwagi na charakter świadczonej usługi, nie może ona podlegać zwrotowi, co oznacza, że Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
 2. Usługobiorca poprzez wyrażenie zgody na udostępnienie linku przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od zamówienia akceptuje, że materiał szkoleniowy pozostaje do dyspozycji Usługobiorcy natychmiast po uzyskaniu linku, bez prawa do odstąpienia od umowy.
 1. REKLAMACJE
 1. Reklamacje związane usługami świadczonymi drogą elektroniczną należy przesyłać na adres: biuro@marketingpolityczny.com.pl ze wskazaniem przyczyny reklamacji i oczekiwanej reakcji Sprzedającego.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia jej złożenia na wskazany adres email.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji następuje na wskazany przez Usługobiorcę adres email.
 4. Ewentualne spory związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny, po uprzednim wyczerpaniu drogi polubownej próby rozwiązania sporu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie: https://poznan.so.gov.pl/mediacje,m,mg,386. Usługobiorca może zwrócić się m.in. do niezależnego mediatora lub arbitra w celu rozwiązania sporu na drodze mediacji.
 1. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty działań Usługobiorcy podjętych w oparciu o przekazany materiał szkoleniowy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie platformy YouTube i ewentualne przerwy w działaniu tej platformy.
 1. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi elektronicznej – dostęp do materiału szkoleniowego – odbywa się na podstawie ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną (przetwarzanie na podstawie ustawy) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane kontaktowe wskazano w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprzedawca przetwarza następujące dane:
 1. Imię i nazwisko Usługobiorcy
 2. Informacje kontaktowe (adres email i/lub numer telefonu)
 3. NIP
 4. Dane adresowe wskazane w banku Usługobiorcy
 1. Realizując obowiązek informacyjny Sprzedawca wskazuje, że w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych:
 1. celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usługi drogą elektroniczną i wykonanie obowiązków podatkowych
 2. dane są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego
 3. przetwarzanie jest prowadzone przez Sprzedawcę oraz firmy technologiczne dostarczające usług IT niezbędnych do realizacji umowy oraz obsługę księgową.
 4. Administrator nie przekazuje danych innym podmiotom niż wskazane powyżej, ani nie przekazuje ich poza obszar UE/EOG.
 1. Sprzedawca informuje o:
 1. Prawie do uzyskania kopii danych osobowych
 2. Nieprofilowaniu Usługobiorcy
 3. Prawie Usługobiorcy do sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 4. Prawie Usługobiorcy do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 1. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi (dane eksploatacyjne)
 1. Oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę
 2. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system z którego korzystał Usługobiorca
 3. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną
 4. Informacje o skorzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2023 r.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie https://szkolenia.marketingpolityczny.com.pl i jest przesyłany mailem na adres wskazany w zamówieniu, celem potwierdzenia warunków zawarcia umowy na odległość.
 3. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogę elektroniczną, dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.